Licenties

Licenties

FSC

FSC staat voor Forest Stewardship Council. De organisatie bestaat sinds 1993 en wordt ondersteund door milieuorganisaties als het WNF. Het doel van FSC is het beschermen van kwetsbare natuur/bos gebieden. FSC is niet tegen houtoogst maar stellen wel strikte voorwaarden aan waar en hoe er gekapt wordt.

Hiermee worden drie belangen behartigd, namelijk: natuurbelangen, sociale belangen en economische belangen. Uiteraard mag de natuur (flora en fauna) niet of nauwelijks hinder ondervinden van het kappen, ook de lokale bevolking dient voordeel te behalen uit de oogst als wel dat een ieder die meewerkt aan de oogst een eerlijke vergoeding moet ontvangen en onder goede en veilige arbeidsomstandigheden moet kunnen werken.

Door zowel de eigenaar als de locals mee te laten doen in de opbrengsten krijgt het bos een grotere waarde en zal het dus minder risico lopen gekapt te worden ten behoeve van bijvoorbeeld palmolie- of soja-plantages en mijnbouw.

FSC wordt nageleefd door de gehele bedrijfsketen op basis van de ‘Chain of Custody’ (hierna: CoC). Hierin zitten alle bedrijven in de keten die FSCgecertificeerd hout verwerken, bewerken en/of verhandelen. Zij moeten in staat zijn FSC gecertificeerd hout fysiek en administratief apart te houden van overige houtproducten. Zo blijft de FSC-claim gehandhaafd. Er bestaan verschillende labels voor het FSC-gecertificeerd hout:

FSC 100%
Al het hout komt uit een FSC-gecertifieerd bos.

2 FSC Mix
Minimaal 70% van het hout/houtvezels zijn afkomstig uit een FSCgecertificeerd bos. Het overige deel bestaat uit gerecycled material en/of uit hout uit FSC gecontroleerde bronnen (FSC Controlled Wood). Bij FSC-CW kan voor niet FSC-gecertificeerd hout worden vastgesteld of het afkomstig is uit illegale kap, gebieden waar sociale conflicten bestaan met de bevolking, ‘oerbossen’, bossen die zijn omgezet in plantages of ander landgebruik en/of bossen waar genetisch gemodificeerde bomen zijn aangeplant. Deze FSC-CW Standard geldt als de ondergrens, maar doet geen uitspraak over het al dan niet duurzaam beheer van het betreffende bos.

3 FSC Recycled
Hierbij bestaat het product uit minimaal 85% post-consumer recycled material (de rest mag bestaan uit pre-consumer recycled material).

PEFC

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Het is een wereldwijd opererende organisatie (de grootste) en heeft als doel het waarborgen en continu verbeteren van duurzame bosbouw bekeken vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt. Net als bij FSC laat PEFC haar certificering toetsen op basis van het CoCprincipe. Anders dan bij FSC laat PEFC haar certificering doen door onafhankelijke derde partijen, zij voeren wel zelf steekproefsgewijs hun audits uit. Ook voor PEFC zijn er verschillende labels:

1 PEFC-gecertificeerd
• Ten minste 70% van het gebruikte hout/papier komt uit PEFC gecertificeerd bos en/of is gerecycled materiaal. Het totale aandeel gerecyclede grondstoffen mag niet meer dan 85% bedragen.
• Het werkelijke percentage PEFC gecertificeerd kan optioneel worden vermeld.
• Wanneer het product geen gerecyclede grondstoffen bevat dan wordt dit in de tekst weggelaten.
• De overige grondstoffen komen uit gecontroleerde, legale oogst.

2 PEFC-gerecycled
• Ten minste 70% PEFC gecertificeerde grondstoffen uit gerecyclede bronnen.
• Het werkelijke percentage PEFC gecertificeerd kan optioneel worden vermeld.
• De overige grondstoffen komen uit gecontroleerde, legale oogst.

STIP

STIP is een relatief nieuwe duurzaamheidscertificering in de houtwereld. Een certificering van STIP wordt enkel toegekend aan een bedrijf en nooit aan een materiaal, dit maakt dat stip relatief veel onbekender zal blijven dan bijvoorbeeld FSC en PEFC.

Een STIP-gecertificeerd bedrijf toont aan dat het bedrijf enkel gecertificeerd hout verwerkt of verhandeld. Dit certificaat is daarmee onafhankelijk en overkoepelend voor de FSC en PEFC certificering.

Het voordeel van STIP is dat er geen aparte voorraden en administratie gevoerd hoeft te worden. Bij STIP-certificering is het dus geen probleem om producten van verschillende certificering te mengen, zolang alle materialen aantoonbaar voorzien zijn van een duurzaamheidscertificering.

Duurzaamheidscertificeringen die erkend worden door STIP zijn:

1 FSC
• FSC 100%
• FSC Mix Credit
• FSC Mix 70% of hoger

2 PEFC
• PEFC 70% of hoger

FLEGT

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. De Europese Unie sluit met landen een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (Voluntary Partnership Agreement (VPA).

Volgens het FLEGT-vergunningensysteem moeten gespecificeerde houtproducten die uit een partnerland worden uitgevoerd en de Europese Gemeenschap binnenkomen bij een douanepost die is aangeduid voor toelating tot het vrije verkeer, gedekt zijn door een door het partnerland afgegeven FLEGT-vergunning.

EUTR

EUTR staat voor European Timber Regulation. De Europese houtverordening Nr. 995/2010 is vanaf 3 maart 2013 van kracht. Het doel van de EUTR is het tegengaan van de handel in illegaal hout. Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie.

Wanneer hout voor het eerste op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het hout of houtproduct aantoont. Of u voldoet aan de Europese houtverordening wordt bepaald door het eventuele risico dat uw hout of houten product illegaal verkregen is. Een operator is verplicht om aan te kunnen tonen dat het hout of houten product een verwaarloosbaar risico op illegaliteit heeft door middel van het doorlopen van een due diligence procedure.